REGULAMIN PARKINGU

JELCZANKA

Parking

 zabezpieczony jest systemem monitorowania oraz ochroną fizyczną

 1. 1.     Parking przeznaczony jest do parkowania samochodów osobowych , ciężarowych .
 2. 2.     Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.
 3. 3.     Na terenie parkingu obowiązuje prędkość maksymalna5 km/h.
 4. 4.     Parking czynny jest całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 5. 5.     Korzystający z parkingu ponosi opłaty :
 • Bez opłat mają prawo parkować dzierżawcy JELCZANKI , po włożeniu karty parkingowej za szybę samochodu ma możliwość wjazdu na parking i parkuje pojazd przez okres przebywania w danym dniu w pracy .
 • Bez opłat do 60 miniut parowanie jest bezpłatne jeśli wjeżdżający wjeżdża do dzierżawców JELCZANKI  .
 • Opłata parkingowa pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku  od 6:00 do 14:00
 • Korzystający z parkingu obowiązani są do wniesienia opłaty za parkowanie niezwłocznie po zaparkowaniu poprzez wykupienie biletu w parkometrze i umieszczenie go w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny dla służb kontrolnych z zewnątrz .
 1. 6.     Korzystający z parkingu ogranicza do niezbędnego minimum czas wyłączenia/włączenia silnika.
 2. 7.     Pojazd przyjęty na parking winien być odpowiednio zabezpieczony:

7.1.  Wyłączony silnik.

7.2.  Wyłączone światła oraz inne odbiorniki prądu za wyjątkiem autoalarmu.

7.3.  Zamknięte okna i drzwi.

 1. 8.     Korzystający z parkingu ma obowiązek:

8.1.  Zapoznać się oraz przestrzegać przepisy regulaminu parkingu.

8.2.  Przestrzegania zakazów:

8.2.1. Spożywania alkoholu na terenie parkingu.

8.2.2. Palenia tytoniu.

8.3. Przestrzegania i realizowania poleceń porządkowych obsługi parkingu.

 1. 9.     Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:

9.1.  Działania sił wyższych, takich jak pożar, powódź, strajki, rozruchy, działania terrorystyczne itp.

9.2.  Kradzieży zuchwałej  pojazdu, oraz pozostawionych w nim rzeczy.

9.3.  W pojeździe  spowodowane rażącym naruszeniem przez korzystającego z   parkingu zasad bezpieczeństwa

ogólnego i  przeciwpożarowego.

9.4.  Związane z zachowaniem stanowiącym przestępstwo lub wykroczenie dokonane przez korzystającego z

parkingu.

9.5.  Powstałe w pojeździe uszkodzonym przed wprowadzeniem go na parking.

9.6.  Wynikające z nie zabezpieczenia bądź wadliwego zabezpieczenia pojazdu.

9.7.  Powstałe w dodatkowym wyposażeniu pojazdu.

9.8.  Powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub upoważnionego kierowcę w stanie

nietrzeźwości pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

9.9.  Związane z kradzieżą z pojazdu oraz pozostawieniem w pojeździe przedmiotów wartościowych, gotówki,

papierów wartościowych, dokumentów itp.

9.10. Uszkodzeń pojazdu w trakcie manewrowania.

9.11. Szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem  komunikacyjnym.

10.  Właściciel parkingu może odmówić przyjęcia pojazdu na parking.

10    10.1. Gdy parking jest pełny.

11    10.2. Gdy pojazd jest w złym stanie technicznym.

12    10.3. Bez podania przyczyny.

 1. 11.      Przy opuszczaniu parkingu, parkujący zobowiązany jest dokonać gotówkowej opłaty należności za korzystanie z parkingu według obowiązującego cennika opłat znajdującego się w widocznym miejscu wjazdu na parking oraz przy pomieszczeniu obsługi parkingu.
 2. 12.       Podjęcie kwitu parkingowego oznacza akceptacje zasad korzystania z parkingu (tj. niniejszego regulaminu oraz cennika).
 3. 13.       W przypadku zagubienia dokumentu parkingowego obowiązywać będzie opłata.
 4. 14.       Opłata parkingowa naliczana jest w systemie godzinnym tzn. każda rozpoczęta godzina płatna będzie jak za godzinę postoju,     jeżeli ciągły postój samochodu na parkingu nie przekroczy 24 godzin.
 5. 15.            W przypadku zagubienia dokumentu parkingowego pojazd może być wydany wyłącznie po przedstawieniu:

15.1.  Dowodu rejestracyjnego pojazdu.

15.2.     Dowodu tożsamości osoby odbierającej pojazd.

 1. 16.         W przypadku, gdy klient odmawia uregulowania należnej opłaty pracownik zobowiązany jest spisać numery rejestracyjne pojazdu i w miarę możliwości dane osobowe klienta na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem oraz poinformować klienta, że opłata zostanie wyegzekwowana przymusowo.
 2. 17.         Dzieci mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. 18.            Samowolne mycie samochodu na terenie parkingu jest zabronione.